Prohlášení o vlastnostech

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

 

Od 1.7.2013 vstoupila v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. Toto nařízení se týká stavebních výrobků, pro které platí harmonizovaná technická specifikace, tedy i oken a vnějších dveří.

Pro výrobce oken a vnějších dveří to znamená, že se od 1.7.2013 musí řídit přímo tímto nařízením. Hlavní změnou pro výrobce, která je s tímto spojena, je vydání Prohlášení o vlastnostech, které nahradí stávající ES prohlášení o shodě. Výrobce i nadále bude označovat výrobky značkou CE, ve kterém je však potřeba provést drobné úpravy.

Novým nařízením není dotčena platnost Protokolů o počáteční zkoušce typu výrobku a není tedy nutné přezkoušení výrobků a nové posouzení shody (pokud nedošlo ke změně konstrukce výrobku nebo používaných komponentů).

Plné znění Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 naleznete na stránkách Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
(z pramenů zkušebny stavebně truhlářských výrobků Zlín)